ارسال SMS
لطفا براى ارسال SMS نام كاربرى و كلمه عبور خود را در منوى سمت راست وارد كنيد و كليد 'Sign in now' را كليك نماييد. ميزان اعتبار و مشخصات كاربر شما نمايش داده مى‌شود. پس از آن مى‌توانيد با كليك كردن بر روى كليد ارسال SMS در منوى سمت راست اقدام به ارسال SMS نماييد.

با استفاده از خدمات SMS فرارايانه شما مى‌توانيد به راحتى و با استفاده از كى‌بورد متن پيغام خود را تايپ نماييد و همچنين مى‌توانيد يك پيغام را همزمان براى ١٠ نفر بفرستيد.